APPLICATION FOR THE POST OF CIVIL POLICE CONSTABLE ( MEN & WOMEN) - 2016

£ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï( ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð - 2016

BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH / READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 29/£ÉêÀÄPÁw-4/2015-16, ¢£ÁAPÀ : 06.01.2016
Medical call letter has been uploaded
NEWS & EVENTS

Medical Examination Call letter has been uploaded for CIVIL POLICE CONSTABLE ( MEN & WOMEN) - 2016, Download (from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter (Hubballi-Dharwad,Tumkur,Bengaluru District,Belagavi,Chikkamangaluru,MysoreCity)

Final Key Answer
Provisional Key Answer A , B , C , D , E

WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 17/07/2016

Written Examination Call letter has been uploaded for CIVIL POLICE CONSTABLE ( MEN & WOMEN) - 2016, Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter

WRITTEN EXAMINATION CENTRE DETAILS

01 PCNHK2016- ET-PST SCHEDULE IS POSTPONED from ( 27/05/2016 & 28/05/2016) to (30/05/2016 , 31/05/2016 , 01/06/2016 , 02/06/2016) Re-Generate the call letter.Download(From My Application link) & attend the ET-PST Examination as per the schedule mentioned in the call letter (Davangere unit only)
02 ET/PST RE-SCHEDULE from (10/05/2016) to (17/06/2016) Re-Generate the call letter.Download(From My Application link) & attend the ET-PST Examination as per the schedule mentioned in the call letter(Bengaluru District)
03 ET/PST RE-SCHEDULE from (28/05/2016 & 29/05/2016) to (26/06/16 & 27/06/2016) Re-Generate the call letter.Download(From My Application link) & attend the ET-PST Examination as per the schedule mentioned in the call letter( Mysuru City(CAR) )
04 ET/PST RE-SCHEDULE from (28/05/2016) to (10/06/2016) Re-Generate the call letter.Download(From My Application link) & attend the ET-PST Examination as per the schedule mentioned in the call letter ( Mangaluru City )
05 ET/PST RE-SCHEDULE from (28/05/2016 & 29/05/2016) to (18/06/16 & 19/06/2016) Re-Generate the call letter.Download(From My Application link) & attend the ET-PST Examination as per the schedule mentioned in the call letter ( Mysuru City(KPA) )
06 CPCNHK2016- ET-PST SCHEDULE IS POSTPONED (28/05/2016) DUE TO THE UNAVOIDABLE CIRCUMSTANCES AND ET-PST SCHEDULE DATE WILL BE INTIMATED IN DUE COURSE (Bengaluru District)
07 CPCNHK2016- ET-PST SCHEDULE IS POSTPONED ( 28/05/2016 & 29/05/2016) DUE TO THE UNAVOIDABLE CIRCUMSTANCES AND ET-PST SCHEDULE DATE WILL BE INTIMATED IN DUE COURSE ( Mysuru City(CAR) )
08 CPCNHK2016- ET-PST SCHEDULE IS POSTPONED ( 28/05/2016) DUE TO THE UNAVOIDABLE CIRCUMSTANCES AND ET-PST SCHEDULE DATE WILL BE INTIMATED IN DUE COURSE ( Mangaluru City )
09 CPCNHK2016- ET-PST SCHEDULE IS POSTPONED ( 28/05/2016 & 29/05/2016) DUE TO THE UNAVOIDABLE CIRCUMSTANCES AND ET-PST SCHEDULE DATE WILL BE INTIMATED IN DUE COURSE ( Mysuru City(KPA) )
10 ET / PST Call letter has been uploaded for CIVIL POLICE CONSTABLE ( MEN & WOMEN) - 2016 , Download (from My Applications) and attend the ET / PST Call letter as per the schedule mentioned in Call Letter.
Sl. NO Ground Start Date End Date
01 District Police Parade Ground, Old PB Road, Opp: Police Bhavana, Belagavi- 590016. 5/4/2016 6/18/2016
02 Bengaluru District DAR Ground, Hosahalli Road, Magadi Main Road, Vishwaneedam Post, Bengaluru-560-091 Land Mark : College Stop Magadi Main Road 5/4/2016 6/16/2016
03 District Shathamanostava Stadium, Jyothinagar, Near IDSG Degree College, Chikkamangaluru 5/4/2016 5/16/2016
04 District Stadium, Hadadi Road, Davangere- 577 002. 5/11/2016 6/7/2016
05 Mangala Stadium, Lady Hill, Mangaluru - 575 003. 6/13/2016 6/25/2016
06 District Armed Reserve, Police Headquarters,Behind SP Office,Belgavi Road,Dharwad-580 025 5/10/2016 6/6/2016
07 Vishweshwaraiah Stadium, Antaragange Road, Kolar- 563 101. 5/4/2016 5/12/2016
08 Mangala Stadium, Lady Hill, Mangaluru - 575 003. 5/11/2016 6/9/2016
09 Nehru Stadium, Near Shivamurthy Circle,Savalanga Road, Shimogga. 5/4/2016 5/25/2016
10 Mahatma Gandhi Stadium, Kuvempunagara, Tumakur. - 572 104. 5/4/2016 6/7/2016
11 Karnataka Police Academi , Abba Road, Jalapuri, Mysuru- 570 018. 5/23/2016 6/17/2016
12 City Armed Reserve Parade Ground, Behind Race Course, Mysuru 5/23/2016 6/25/2016
Sl. NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
07/01/2016
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
05/02/2016
03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
06/02/2016
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
Sl. NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
DATE FOR AGE CONSIDERATION
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
01 CIVIL POLICE CONSTABLE
GM 19 YEARS
19 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
25 YEARS
25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
05.02.2016
KNOW YOUR AGE
BORN BETWEEN 05.02.1991 AND 05.02.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 19 YEARS
19 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
27 YEARS
27 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 05.02.1989 AND 05.02.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
Tribal 19 YEARS
19 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 05.02.1986 AND 05.02.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
Explanation:

Tribal means - Candidates belonging to any of the tribal communities of Siddis, Jenukuruba, Kadukuruba, Yerava, Soliga, Kudiya, Gowdlu, Hasalaru, Malaikudiya, and Koraga, in the forests of Uttara kannada-Karwara, Dakshina kannada-Mangalore, Udupi, Chickmagalur, Shimoga, Kodagu, Chamarajanagara and Mysore

«ªÀgÀuÉ:
§ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉ - GvÀgÀ PÀ£ÀßqÀ- PÁgÀªÁgÀ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ- ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, GqÀĦ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ, PÉÆqÀUÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ CgÀtåUÀ¼À°è ¹¢ÝUÀgÀÄ, eÉãÀÄPÀÄgÀħ, PÁqÀÄPÀÄgÀħ, AiÉÄgÀªÀ, ¸ÉÆðUÀ, PÀÄrAiÀÄ, UËqÀÄè, ºÀ¸À®gÀÄ, ªÀįÉÊPÀÄrAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀUÀ §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl. NO / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð PAYABLE FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01 ` 100
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
CIVIL POLICE CONSTABLE PUC, 12TH STD ( 12TH Std-CBSE, 12TH Std-ICSE, 12TH Std-SSE) or EQUIVALENT
ENDURANCE TEST
FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING WOMEN & EXSERVICEMEN )
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
CIVIL POLICE CONSTABLE 1600 Mtrs Run
6.30Minutes
Long Jump
Or
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chance only)
Or
1.20Mtrs (In 3 chance only)
Shotput(7.26 Kg) 5.60 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD TEST FOR ALL DIRECT CANDIDATES
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Candidate who
Qualified in ET
HEIGHT 168 Cms for Men
155 Cms for Man (Tribal)
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
ENDURANCE TEST
FOR WOMEN & EXSERVICEMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
CIVIL POLICE CONSTABLE 400 Mtrs Run 2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
2.50 Mtrs (In 3 chance only)
Or
0.90 Mtrs (In 3 chance only)
Shotput ( 4 Kg) 3.75 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD FOR WOMEN & EXSERVICEMEN
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Candidate who
Qualified in ET
HEIGHT 157 Cms For Women
150 Cms for Women (Tribal) & No Height for Exservicemen
CHEST (For Men Only) 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms) Only For Exservicemen
WEIGHT (For Women only) 45 Kg
RESERVED POSTS / «ÄøÀ¯Áw ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
Sl No Units Male Female Total Classification of Posts
01 Mysuru City 294 73 367 Category
02 Hubballi-Dharwad City 136 34 170 category
03 Mangaluru City 136 33 169 category
04 Bengaluru District 96 23 119 category
05 Belagavi City 284 71 355 category
06 Chikkamangaluru 91 23 114 category
07 Kolar 39 09 45 category
08 Davangere 105 26 131 category
09 DK, Mangaluru 130 32 162 category
10 Shivamogga 114 29 143 category
11 Tumakuru 142 35 177 category
Total 1952

Note :

  • 1.PAYMENT SHOULD BE MADE IN STATE BANK OF MYSORE (SBM)/ STATE BANK OF HYDERABAD (SBH) ONLY.
  • 2. CANDIDATES HAVE TO FILL THE APPLICATION AND GENERATE THE CHALLAN AND MAKE THE PAYMENT IN THE RESPECTIVE BANK.
  • 3.IF CANDIDATES APPLYING MORE THAN ONE APPLICATION IN SAME UNIT, ONLY ONE APPLICATION (FINALLY SUBMITTED) WILL BE CONSIDERED.
  • 4. WRITTEN EXAMINATION WILL BE HELD ON SAME DAY AT ALL UNITS FOR THE CANDIDATES WHO WILL BE QUALIFYING IN ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST.

n¥Ààt :

  • 1. CfðAiÀÄ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀÄ (J¸ï©JA)/ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÀgÁ¨Ázï (J¸ï©ºÉZï) £À°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • 2. C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï£À°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • 3. C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà WÀlPÀzÀ°è ¸À°è¹zÁUÀ, MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • 4. J¯Áè WÀlPÀUÀ½AzÀ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzsÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è DºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß KPÀPÁ®zÀ°èAiÉÄà £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.